Il-Juventus Club Malta Cuore Bianconero, jixtieq ihabbar li inghaqdu zewg membri godda mal-Kumitat. Dawn huma Andrea Cutajar u Chris Ellul li zgur ha jkunu ta’ valur ghal hidma fi hdan il-Klabb.

Minn naha l-ohra nixtiequ nirringrazzjaw lil zewg ex-membri tal-Kumitat li f’dawn l-ahhar gimghat hallew il-posizzjoni taghhom minhabba ragunijiet personali. Dawn huma Anthony Mamo u kif wkoll Matthew Mamo li kien wiehed mill-fundaturi ta’ dan il-Klabb u li hadem bla waqfien sabiex il-klabb jinsab fejnu llum.

Filwaqt li nirringrazzjawhom tax-xoghol siewi li ghamlu fi hdan il-Klabb, nawgurawlhom success ghall-futur.